02/01/2022
95

NỘI DUNG THÔNG BÁO

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán Phiếu đặt cọc

ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Ký Phiếu đặt cọc 50.000.000 đồng/Sản phẩm Ngay khi ký Phiếu đặt cọc

Tiến độ thanh toán Hợp đồng đặt cọc

ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc) 15% Giá trị Sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền cọc theo Phiếu đặt cọc) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc

Tiến độ thanh toán nhanh

ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
ĐỢT 1 15% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Ngay khi ký Hợp đồng (Chuyển tiền từ Hợp đồng đặt cọc qua và nộp thêm tiền thuế GTGT)
ĐỢT 2 15% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 3 40% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 4 25% Gía trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT, Thuế GTGT của Đợt 5 Theo Thông báo bàn giao Sản phẩm
ĐỢT 5 5% Giá trị sản phẩm không bao gồm thuế GTGT Theo Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tiến độ thanh toán theo thời gian

ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
ĐỢT 1 30% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng (Đã bao gồm Tiền Đặt Cọc theo Hợp đồng đặt cọc)
ĐỢT 2 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 3 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 4 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 5 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 08 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 6 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 7 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 8 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 9 5% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT Trong vòng 16 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng
ĐỢT 10 25% Giá trị sản phẩm bao gồm thuế GTGT, Thuế GTGT của ĐỢT 11 Theo Thông báo bàn giao sản phẩm
ĐỢT 11 5% Giá trị sản phẩm không bao gồm thuế GTGT Theo Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chính sách hỗ trợ lãi suất

Nội dung chính sách:

Ưu đãi lãi suất vay 0% và ân hạn gốc cho Khách hàng vay Ngân hàng để mua Sản phẩm của Chủ đầu tư trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Khách hàng ký Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng Sản phẩm hình thành trong tương lai (sau đây gọi là “Hợp đồng”) hoặc cho đến khi Chủ đầu tư gửi Thông báo bàn giao Sản phẩm, tuỳ thời điểm nào đến trước.

Mức hỗ trợ lãi suất:

Lãi suất vay tối đa Chủ đầu tư hỗ trợ cho Khách hàng là 8%/năm (Tám phần trăm trên năm).

Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng thanh toán theo Tiến độ thanh toán nhanh và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền lãi phát sinh (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng.
  • Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng liên kết với Chủ đầu tư để thanh toán hợp đồng

Phương thức hỗ trợ lãi suất:

Chủ đầu tư sẽ chuyển số tiền hỗ trợ lãi suất vào tài khoản của Khách hàng mở tại Ngân hàng cho vay.

Hồ sơ nhận hỗ trợ lãi suất:

  • Phụ lục Hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Khách hàng về việc hỗ trợ lãi suất.
  • Thông báo tiền lãi hàng tháng của Ngân hàng gửi Khách hàng

Thời điểm chi trả chính sách:

theo Thông báo tiền lãi hàng tháng của Ngân hàng gửi Khách hàng

Chính sách chiết khấu thanh toán

Nội dung chính sách:

Chiếu khấu thanh toán 5% (Năm phần trăm) trên 70% Giá trị Sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT mà Khách hàng đã thanh toán

Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng thanh toán theo Tiến độ thanh toán nhanh, đồng thời thanh toán đủ và đúng hạn các ĐỢT đến 70% Giá trị Sản phẩm theo quy định tại Hợp đồng.
  • Khách hàng không vay bốn hoặc có vay vốn tại Ngân hàng liên kết với Chủ đầu tư nhưng không hưởng ưu đãi lãi suất vay của Chính sách hỗ trợ lãi suất

Phương thức chiết khấu: Chuyển khoản

Thời điểm chiết khấu: Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn đến 70% Giá trị Sản phẩm và ký kết Phụ lục Hợp đồng với Chủ đầu tư về việc chiết khấu thanh toán.

Chính sách dành cho Khách hàng có vay Ngân hàng liên kết với Chủ đầu tư để thanh toán theo Tiến độ thanh toán theo thời gian.

  • Ngân hàng hỗ trợ vốn vay 70% Giá trị Sản phẩm (tuỳ thuộc vào quy định của Ngân hàng)
  • Thời hạn vay lên đến 20 năm
  • Lãi suất vay theo quy định của Ngân hàng tại thời điểm vay vốn (do Khách hàng chi trả)
  • Ân hạn gốc cho Khách hàng vay Ngân hàng để mua Sản phẩm của Chủ đầu tư trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Khách hàng ký Hợp đồng hoặc cho đến khi Chủ đầu tư gửi Thông báo bàn giao Sản phẩm, tuỳ thời điểm nào đến trước

Chính sách miễn Phí quản lý

Nội dung chính sách: Ưu đãi Phí quản lý 01 (Một) năm đầu tiên dành cho Khách hàng kể từ ngày đến hạn nhận bàn giao Sản phẩm theo Thông báo bàn giao Sản phẩm của Chủ đầu tư.

Hồ hơ nhận ưu đãi: Phụ lục Hợp đồng ký giữa Chủ đầu tư và Khách hàng về việc hưởng ưu đãi.

THỜI HẠN ÁP DỤNG

Tiến độ thanh toán và Chính sách bán hàng nêu tại Mục 1 và Mục 2 Thông báo này được áp dụng kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo cho đến khi có thông báo mới.

Mọi thông tin tư vấn và hỗ trợ thông tin sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline: 0901 946 479

Tin tức liên quan

Quý khách cần hỗ trợ?
0901 946 479
Hotline
Liên hệ